Sunday, August 16, 2009

Akidah Islam dan Jenayah Murtad (siri 3)


Unsur-Unsur Asas Dalam Tauhid


Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke seluruh dunia mempunyai 2 konsep yang cukup mendalam dan besar maknanya iaitulah tiada tuhan melainkan Allah s.w.t. dan Nabi Muhammad s.a.w. pesuruh Allah s.w.t.. Dalam bab sebelum ini telah diterangkan secara ringkas mengenai konsep ‘tiada tuhan melainkan Allah s.w.t..’ Dalam bab ini pula akan diterangkan unsur-unsur asas yang terdapat dalam asas tauhid untuk menerangkan lagi kehendak makna yang sebenar dalam konsep ‘tiada tuhan melainkan Allah s.w.t..’ Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran ada 3 unsur asas dalam kalimah tauhid tersebut. 3 unsur ini dimuatkan di dalam satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-An’am :

1. Tidak ada tuhan melainkan Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah tuhan bagi segala sesuatu. (Surah Al-Maidah : 164)

2. Tidak ada wali (pelindung) melainkan Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah s.w.t. yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan”.
(Surah Al-Maidah : 14)

3. Tidak ada hukum yang wajib diikuti melainkan hukum Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Patutkah aku mencari hakim selain Allah s.w.t sedangkan Dia yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu secara terperinci. (Surah Al-Maidah : 114)


Unsur Pertama

Unsur pertama yang dinyatakan ialah tidak mengambil selain daripada Allah s.w.t. sebagai Tuhan. Unsur ini membawa maksud membatalkan atau menafikan segala benda yang didakwa sebagai tuhan kepada manusia samada yang baru atau lama bagi masyarakat di timur mahupun di barat. Menafikan segala-gala tuhan yang didakwa oleh manusia seperti pokok, batu, api, matahari, bulan, jin atau manusia.

Unsur ini membebaskan manusia daripada segala ikatan yang berteraskan ketuhanan sesama makhluk yang pada hakikatnya semua mahkluk di bumi dan di langit adalah hamba kepada Allah s.w.t.. Semuanya menyembah dan patuh kepada tuhan Yang Maha Esa.

Kalimah ‘La ila ha illallah’ dalam syahadataini membawa maksud yang sangat luas. Kalimah ini membebaskan manusia daripada tunduk patuh, menghinakan diri serta beribadat melainkan kepada penciptanya, Allah s.w.t.. Maka tidak harus manusia beribadat dan menyembah selain daripada-Nya. Oleh kerana itulah, Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan utusan yang terakhir menyeru seluruh manusia tanpa mengira perbezaan pangkat dan darjat seperti raja-raja, pendeta-pendeta dan golongan bangsawan daripada kaum Nasrani untuk mentauhidkan Allah s.w.t. sebagai tuhan Yang Esa tanpa ada yang lain selain-Nya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Wahai ahli kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain Allah s.w.t. dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah s.w.t.. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahawa kami adalah orang muslim.” (Surah Ali Imran : 64)

Maka dengan itu, kalimah bahawa Allah s.w.t. sahaja tuhan yang selayaknya untuk disembah adalah sebagai kalimah yang menghapuskan segala bentuk atau kekuasaan yang berkuasa di atas muka bumi ini selain daripada Allah s.w.t. Hal ini demikian, pada zaman dahulu, mereka yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan kekayaan mendakwa dirinya sebagai tuhan kerana memiliki segala kelengkapan dan hajat yang diingini oleh manusia sekalian. Manusia hidup bersistemkan sistem rimba. Yang mempunyai kelebihan akan memerintah manakala yang lemah dan mempunyai kekurangan akan diperintah. Maka kalimah ini didatangkan untuk melenyapkan segala bentuk dakwaan-dakwaan yang sesat ini.

Maka dengan itulah sejak zaman dahulu pembawa-pembawa risalah tauhid ini mendapat kecaman dan ancaman daripada pihak-pihak yang tidak mahu menerima akan kalimah tauhid ini. Sejarah telah membuktikan apabila Nabi Musa a.s. mendapat ancaman untuk dibunuh oleh Firaun yang merupakan pemerintah yang paling berkuasa di Mesir pada ketika itu.



Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata : “apakah kamu akan membunuh seseorang kerana dia mengatakan “tuhanku adalah Allah”.
(Surah Ghafir : 28)

Dan kerana inilah, Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat diseksa, dimaki, diancam dan dihalau daripada tempat tinggal masing-masing.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata, “tuhan kami ialah Allah”. (Surah Al-Hajj : 40)


Unsur Kedua

Unsur kedua yang menjadi asas dalam kalimah tauhid ialah tidak mengambil selain Allah s.w.t. sebagai wali (pelindung). Iaitu tidak menjadikan selain daripada Allah s.w.t. sebagai tempat bergantung, tempat berharap dan tempat meminta pertolongan. Jadi, unsur yang kedua ini menafikan sebagai bentuk wali ataupun segala bentuk pertolongan selain daripada Allah s.w.t.

Tidaklah dinamakan tauhid sekiranya seseorang itu mendakwa Allah s.w.t. sebagai tuhannya namun dalam masa yang sama, pengharapannya, kecintaannya dan meminta pertolongan adalah sesama makhluk selain daripada Allah s.w.t.. Malah lebih teruk lagi jika ada yang sanggup memberikan pengharapannya dan kesetiaannya kepada musuh-musuh Islam.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksudnya: Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. (Surah Ali-Imran : 28)

Hakikat yang sebenar bagi tauhid ialah beriman kepada Allah s.w.t. sebagai tuhannya dengan mengikhlaskan dirinya kepada Allah s.w.t. dengan menyerahkan segala pengharapan, kesetiaan dan mengambil Allah s.w.t. sebagai walinya serta kepada sesiapa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t untuk berwalikan dengannya. Sebagaimana firman Allah s.w.t. di dalam Al-Quran :

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah s.w.t., rasul-Nya dan orang yang beriman, yang melaksanakan solat, menunaikan zakat seraya tunduk (kepada Allah s.w.t). Dan barangsiapa yang menjadikan Allah s.w.t., rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya maka sungguh, pengikut (agama) Allah s.w.t. yang menang. (Surah Al-Maidah : 55-56)

Berdasarkan ayat di atas, jelas Al-Quran menegah dengan keras akan kaum Musyrikin yang pada ketika itu yang membahagikan hati-hati mereka di antara Allah s.w.t. dan seteru-seteru Allah s.w.t. yang dijadikan sebagai penyembahan. Kaum musyrikin pada zaman dahulu menyembah berhala-berhala yang mereka anggap sebagai tuhan dan sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada tuhan kepada kaabah iaitu Allah s.w.t. Mereka juga menyerahkan kecintaan dan kepatuhan mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah sebagaimana mereka mencintai Allah s.w.t. dan patuh kepada-Nya dalam masa yang sama.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Dan di antara manusia ada yang menyembah selain Allah s.w.t. sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah s.w.t.. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah s.w.t.. (Surah Al-Baqarah : 165)

Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak akan menerima sifat syirik di dalam hati orang-orang yang beriman, maka tidak harus untuk diserahkan hatinya sebahagian untuk Allah s.w.t. dan sebahagian untuk toghut (syaitan dan segala benda yang menyeru ke arah kesesatan). Tidak harus meletakkan sebahagian pengharapannya kepada Allah s.w.t. dan sebahagian yang lain kepada makhluk.

Sesungguhnya pengharapan dan hati sepenuhnya hanyalah kepada Allah s.w.t., tiada yang lain selain-Nya, Dialah Pemilik sekalian makhluk, segala urusan terserah bagi-Nya. Inilah perbezaan di antara orang-orang yang beriman dan musyrik. Orang yang beriman menyerahkan segala-galanya kepada Allah s.w.t. semata-mata dan melakukan ibadat kerana Allah s.w.t. tanpa ada selain-Nya. Manakala orang musyrik pula membahagi-bahagikan di antara Allah s.w.t. dan selain Allah s.w.t..

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Katakanlah (wahai Muhammad) sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah s.w.t., tuhan seluruh alam. (Surah Al-An’am : 162)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Allah s.w.t. membuat perumpaan (iaitu) seorang lelaki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang (sahaja). Adakah keduanya hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah s.w.t. tetapi kebanyakkan mereka tidak mengetahui. (Surah Az-Zumar : 29)

Unsur Ketiga

Yang dimaksudkan dengan unsur yang ketiga ini ialah tidak mencari hukum yang selain daripada hukum yang diturunkan oleh Allah s.w.t. sebagai undang-undang dalam kehidupan. Wajib bagi manusia sekalian untuk membuang atau menolak kepatuhan bagi segala hukum-hakam selain hukum Allah s.w.t., segala suruhan-suruhan selain suruhan Allah s.w.t., segala peraturan selain peraturan Allah s.w.t., segala undang-undang selain undang-undang Allah s.w.t. dan segala ikutan selain ikutan Allah s.w.t..

Sesiapa yang mengambil sesuatu selain daripada apa yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Allah s.w.t. samada dari segi peraturan, undang-undang mahupun ikutan maka secara automatik telah terbatal satu unsur asas daripada unsur-unsur asas di dalam akidah tauhid. Hal ini demikian kerana dia telah mencari sesuatu yang lain selain Allah s.w.t.. Dia telah mengambil hakim yang lain selain daripada Allah s.w.t. di dalam kehidupannya. Dia juga telah menolak hukum syariat yang didatangkan daripada Allah s.w.t..

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Surah Yusuf : 40)

Unsur asas yang ketiga mempunyai kaitan secara langsung dengan Allah s.w.t. dari segi rububiyah dan uluhiyah. Maka sesiapa yang mengambil manusia yakni apa-apa sahaja selain daripada Allah s.w.t. sebagai hakim dalam mentaati suruhan dan larangan secara mutlak, menghalal dan mengharamkan mengikut kesukaannya, malah memberikan ketaatan kepada perkara yang tidak sepatutnya walaupun menghalalkan perkara yang haram seperti zina, arak, judi dan sebagainya, maka dia telah membuang hukum yang diturunkan oleh Allah s.w.t.. Selain juga, mengharamkan perkara yang halal seperti talak, poligami dan sebagainya. Atau dari sudut menolak kewajipan-kewajipan seperti sistem khalifah, zakat, amal makruf dan nahi mungkar dan sebagainya.

Pada hakikatnya sebegini, mereka telah mengambil tuhan yang lain selain Allah s.w.t. sebagai hakim dalam menetapkan segala peraturan dan urusan hidup walaupun pada zahirnya, mereka tidak menyembahnya. Perkara sebegini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Allah s.w.t. berfirman di dalam Surah At-Taubah :

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Surah At-Taubah : 31)

Menjadi persoalan, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan mereka (kaum Nasrani) mengambil para rahib mereka sebagai tuhan sedangkan mereka (kaum Nasrani) tidak pernah menyembah mereka (rahib) sebagaimana orang-orang musyrik menyembah berhala secara jelas?

Persoalan ini terjawab dengan jawapan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibn Jarir daripada kisah pengislaman ‘Adi bin Hatim At-Toey. Pada zaman jahiliyah beliau seorang yang menganut agama kristian sebagaimana kaum Nasrani yang lain. Suatu hari beliau datang ke Madinah. Maka beliau pun memberitahu hajat kedatangannya ke Madinah kepada orang ramai. Maka beliau pun menuju ke tempat untuk berjumpa dengan Rasulullah s.a.w.. Apabila menghadap Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah s.a.w. mendapati terdapat di lehernya lambang salib yang diperbuat daripada perak. Baginda pun membacakan firman Allah s.w.t. :

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam…. (Surah At-Taubah : 31)

Maka berkatalah ‘Adi bahawa sesungguhnya mereka (orang-orang Nasrani) tidak menyembah rahib mereka. Jadi bagaimana boleh dikatakan bahawa orang-orang Nasrani menjadikan rahib mereka sebagai tuhan? Lalu baginda s.a.w. menjawab kembali : benar (mereka tidak menyembahnya). Akan tetapi rahib-rahib mereka menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Mereka mengikutinya, maka hal ini adalah serupa dengan menyembahnya.

Berkata Ibnu Kathir : Huzaifah ibn Alyaman dan Ibn Abbas telah menafsirkan ayat tersebut sebagaimana berikut, iaitu mereka (orang-orang Nasrani) mengikuti para rahib mereka dalam mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram.


Telah berkata As-Sadya : Sekumpulan lelaki datang untuk meminta nasihat dan dalam masa yang sama mereka itu mencampakkan Al-Quran di belakang punggung mereka (membelakangi Al-Quran dalam melaksanakan sesuatu perkara) iaitu nasihat tersebut membelakangi Al-Quran. Maka Allah s.w.t. menurunkan ayat. :
Maksudnya : Mereka tidak disuruh menyembah melainkan Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia… (Surah At-Taubah : 31)

Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah s.w.t., maka perkara tersebut adalah haram. Dan setiap perkara yang dihalalkan oleh Allah s.w.t., maka perkara tersebut adalah halal. Dan setiap perkara yang disyariatkan-Nya, maka wajib dituruti. Dan setiap perkara yang diperintahkan-Nya, maka wajib dilaksanakan. Tidak ada tuhan melainkan Allah s.w.t.. Maha Suci Allah s.w.t. daripada apa yang mereka sekutukan.

Maka, inilah makna yang terdapat di dalam kalimah syahadah yang pertama iaitu tiada tuhan melainkan Allah s.w.t.. Terdapat 3 konsep asas bagi merealisasikan kalimah syahadah yang pertama iaitu tiada tuhan melainkan Allah, tiada wali (pertolongan dan pengharapan) selain Allah dan tiada hakim selain Allah, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran pada ayat-ayat yang jelas.

Saturday, August 15, 2009

BUKU RAMADHAN : PUASA DAN IKTIKAF





tidak ada ape2 yang hendak di postkan pada kali ini. cuma sedikit makluman kepada kawan2 dan teman2, mengenai buku Ramadhan : Puasa Dan Iktikaf yang baru dikeluarkan ada sedikit pemebnritahuan. walaupun bagi sesiapa yang membaca buku tersebut, harap tidak meletakkan mindset bahawa buku tersebut meletakkan pendapat yang semuanya muktamad dan merupakan manhaj yang tetap. di dalam buku tersebut, saya hanya meletakkan pendapat yang dirasakan agak bersesuaian dan tidak terlalu ketat, dan manhaj dalam pembawakan buku itu tidak lazim, maksudnya sekiranya para pembaca ada mengetahui pendapat yang lain, maka silakan. saya hanya meletakkan apa yang saya pelajari sahaja.

saja memaklumkan perkara sebegini agar para pembaca tidak terlalu merasakan hanya ini sahaja manhaj dan penadapat yang ada. sebaliknya kita sendiri perlu mengkaji dan belajari daripada mereka yang alim. dan insyaallah akan didiskusikan buku tersebut di beberapa tempat. semoga kalian mendapat faedah dan ilmu yang berguna...

harap maklum...

Wednesday, August 12, 2009

faktor-faktor kesatuan umat Islam




kesatuan bagi umat Islam merupakan suatu perkara yang amat penting di dalam menjayakan rancangan mendaulatkan Islam sebagai agama di muka bumi. tanpa ada kesatuan, perpecahan yang berlaku akan menyebabkan umat Islam akan lemah, hilangnya keindahan syiar Islam dan pengaruh Islam di dunia. maka, sejak dari dahulu lagi, hati-hati umat Islam telah disatukan oleh Allah SWT bagi membentuk suatu ikatan yang utuh untuk merangsangkan kekuatan kesatuan ummah. hal ini demikian, dengan wujudnya kekuatan kesatuan tersebut, ia mampu menjadikan umat Islam disegani lawan dan kawan dan mampu membawa risalah Islam seterusnya mewujudkan Negara Islam yang diimpikan setelah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah suatu ketika dahulu. dan usaha-usaha di dalam menyatukan umat Islammerupakan suatu usaha jihad yang sangat besar dan memerlukan ketekunan dan kesungguhan yang lebih daripada segala-galanya. di sini, saya cuba membawa beberapa faktor yang umum dan besar bagi kesatuan umat Islam, antaranya ialah :

1) SATU AKIDAH

tidak mungkin berlaku kesatuan umat Islam selama mana mereka tidak dihimpunkan di dalam akidah yang satu. akidah merupakan tunjang di dalam membentuk asas yang sangat penting di dalam membina keperibadian individu dan berkumpulan. justeru, akidah merupakan suatu konsep yang padanya dipusatkan segala amalan, perbuatan, hubungan dan akhlak. maka hasil bagi segala perbuatan, hubungan dan akhlak adalah mengikut acuan akidah. maka sekiranya akidah islam,segalanya akan dilakukan berdasarkan acuan Islam, sekiranya bukan maka hasilnya juga bukan mengikut acuan Islam.

justeru, akidah yang membawa kepada kesatuan dan maslahat bagi umat Islam yang pelbagai ialah akidah yang didirikan dengan asas-asas Al-Quran dan As-Sunnah. yang mana asas-asas tersebut mampu diterjemahkan di dalam segenap bidang samada yang melibatkan perkara pokok atau cabang.

sesungguhnya akidah yang sihat dan betul merupakan jalan yang utama di dalam menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan sepanjang masa. tidak ada jalan yang mampu menyatukan seluruh hati-hati umat Islam keseluruhannya, menyatukan suara mereka dan memberikan kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan kembali kepada Islam yang suci daripada unsur-unsur yang menyeleweng. islam yang bersih daripada perkara syirik, bid'ah, hawa nafsu, taassub dan perkara-perkara yang keji dan fasid. dan akidah Islam sebeginilah yang dituntut ke atas umat Islam keseluruhannya samada dari sudut perbezaan mazhab atau kelopmok supaya sama-sama menyatukan diri di dalam Islam dan mengikuti perjalan para salafus saloh yang telah membentuk perjalan Islam yang teratur.

maka, di dalam usaha membentuk kekuatan kesatuan umat Islam mestilah melalui jalan yang telah dibentangkan Islam, tidak ada yang lain. hanya dengan kesatuan umat Islam kemenangan yang dijanjikan akan muncul. maka kesatuan melalui Islam adalah yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. justeru, cara untuk memahami penterjemahan yang sahih bagi kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah hanya dengan melalui rasulullah SAW, para sahabat RA, para tabi'en dan golongan yang mengikuti manhaj Islam sehingga ke hari kiamat.



2) BERHUKUMKAN DENGAN PANDUAN DAN SUMBER DARIPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

jika faktor yang pertama ialah kembali kepada akidah yang satu, akidah yang benar iaitu Islam, maka kesinambungan daripada itu, bagi mencernakan kekuatan kesatuan adalah dengan menjalankan perlembangan Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara sehinggalah dunia. maka sekiranya umat Islam tidak menjalankan mengikut apa yang yang telah diperuntukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya umat Islam tersebut telah hilang jati diri selaku umat Islam, maruah, kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

dalil-dali yang terdapat jelas menunjukkan kewajipan di dalam menjalankan perlembagaan Islam mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. antaranya :

sila rujuk : Surah An-Nisa' ayat 59, Surah A;l-An'am ayat 114 - 115, Surah As-Syura ayat 10.

maksud daripada hadis nabi SAW daripada Ibnu Abbas RA, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang mana sekiranya kamu berpegang teguh dengannya kamu tidak akan sesat selama-lamanya,itulah kitab Allah SWT (Al-Quran) dan Sunnahku (As-Sunnah). - Sahih muslim no 1218.


3) BERINTIMAK DENGAN ISLAM

iaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam menyeru manusia sekalian alam kepada Allah SWT dan menjaga manhaj pergerakan Islam supaya tidak lari daripada landasannya. dan berintimak dengan Islam bukan hanya pada beberapa perkara sahaja, bahkan meliputi keseluruhan di dalam akidah dan syariat, manhaj kehidupan, dan memuliakan agama Islam dan menjauhkan dan membersihkan daripada perkara-perkara yang sesat dan menyeleweng.

sesungguhnnya Islam itu merupakan agama bagi seluruh kehiduapan di dalam menjadikan segala aspek kelakuakan manusia berteraskan pengabdian diri kepada Allah SWT samada dalam perspektif ibadah, muamalat, akhlak, kehakiman, perniagaan dan sebagainya.

mafhum daripada firman Allah SWT : dan siapa yang lebih baik kata-katanya yang menyeru kepada Allah SWT dan beramal soleh dan orang tersebut berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. - Surah Fussilat ayat 33

4) MENCARI DAN MENUNTUT KEBENARAN

faktor ini merupakan pemangkin bagi menjana kesatuan umat Islam. di mana sekiranya umat Islam berusaha dan berkeinginan di dalam mencari dan menuntut kebenaran maka akan adanya jalinan ke arah kesatuan. hal ini demikian sekirany tidak mahu kepada kepada kebenaran nescaya ia mencari kebatilan. kerana hanya ada kebenaran atau kebatilan sahaja, tidak ada yang ketiga mahupunyang ditengah-tengah. - rujuk Surah Yunus ayat 32.

dan kebenaran itu tidak dapat tidak datangnya daripada keyakinan. sangkaan semata-mata tidak memadai. - rujuk Surah Yunus ayat 36

dan kebenaran itu adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka sekiranya sesuatu umat itu mahukan kepada kebenaran, maka mestilah ia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sekirany tidak,maka ia tergolong di dalam kalangan mereka yang mencari kebatilan.

di antara cara di dalam mencari dan menuntut kebenaran ialah dengan taqwa kepada Allah SWT, iklhas tidak mengharapkan habuan dan pujian, berlindung dengan Allah SWT tidak dengan kuasa makhluk, mentadabbur Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jalan para sahabat dan para salasuf saleh.


5) MEMBENTUK JALINAN UKHWAH DI ANTARA SESAMA MUSLIM

sememnag di dalam usaha menyatukan umat Islam, jalinan ukhwah di antara sesama muslim perlu dilakukan terlebih dahulu. hal ini demikian, kesatuan ummah hasil daripada jalinan ukhhwah. dan sesungguhnya ukhwah merupakan satu anugerah daripada Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambaNya yang ikhlas.

mafhum daripada firman Allah SWT : sesungguhnya para mukmin itu berukhwah . - rujuk Surah Al-Hujurat ayat 10

maksud daripada hadis nabi SAW : 3 perkara yang sesiapa ada pada dirinya akan merasai kemanisan iman, iaitu mencintai Allah dan rasulNya daripada segala-gala yang lain, berkasih sayang dengan seseorang kerana Allah SWT, dan wujudnya perasaanya benci untuk kembali kepada kafir sebagaiman benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. - Sahih Bukhari tajuk iman bab kemanisan iman.

justeru, jalinan ukhwah bukan hanya semata-mata pada perkara yang dunia dan menguntungkan sahaja, bahkan di dalam nasihat ke arah kebenaran dan mencegah kemungkaran juga melibatkan ukhwah sessama muslim. dengan adanya jalinan ukhwah ini akan membawa kepada pemebentukan kelompok atau jemaah yang utuh dengan kesatuan.

Saturday, August 8, 2009

Dataran Hayyu Asyir bergegar dengan kemeriahan warna-warni



menakjubkan! mempersonakan! meriah! GEMPAK!

mungkin ini kalimah yang akan terkeluar daripada lidah anda sekianya anda berada di dataran Hayyu Asyir semalam (8 Ogos jam 9 malam sehingga 11 malam) bersempena pogram perasmian EGP PMRAM 09 (Ekspo Gempak PMRAM 09). kemeriahan dan kehangatan sangat ketara dan mungkin ini yang boleh dikatakan firstime di dalam sejarah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak selain pihak. bahkan saya rasa bukan tidak pernah, malah tidak mampu dilakukan oleh pihak selain PMRAM.

sememangnya pogram ini diklasifikasikan sebagai pogram SUPER MEGA memandangkan acara, konsep dan perbelanjaan yang menelan beberapa angka. tahniah dan mantap kepada bahagian pelaksana dan perancang bagi pogram tersebut.

suasana yang dirasai di malam perasmian mungkin boleh memadamkan kerinduan mereka terhadap sambutan kemerdekaan yang disambut di peringkat Malaysia. tema yang digunakan iaitu warna-warni menjadikan dataran Hayyu Asyir betol-betol meriah dan bbergegar dengan beberapa persembahan yang mantap sebagai warna-warni Malaysia yang dipersembahankan oleh adik-adik Buuth, kumpulan kompang, skuad waja diri Taek Wado, sketsa pentomen kemudian diikuti dengan perarakan motor-motor besar (BSA), perbarisan Badan Kebajikan Anak-Anak Negeri (BKAN) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

dan diakhir perasmian selepas ucapan perasmian dan gimik perasmian, letupan bunga api menghangatkan suasana. dan bendera gergasi sebesar bangunan asrama dikibarkan dari atas bangunan asrama selangor akhwat ke bawah.

mungkin inilah rahmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada PMRAM di dalam mengerahkan usaha untuk menyatukan suara anak-anak Melayu di perantauan Mesir ini. inilah konsep ONE MALAYSIA dan KERAJAAN PERPADUAN yang berjaya ditunjukkan oleh PMRAM. semua rakyat di Malaysia turun, berhimpun dan bersatu di dalam menjayakan pogram tersebut. tahniah diucapakan.

mungkin gambar pada malam tersebut belom diuploadkan menyebabkan tidak dapat ditunjukkan di sini..nantikan, saya mungkin akan tonjolkan apabila dapatkan sudah dapat daripada pihak wartawan..tunggu.......

Thursday, August 6, 2009

Akidah Islam dan Jenayah Murtad (siri 2)

Tiada Tuhan Melainkan Allah s.w.t.

Akidah Islam seolah-olah satu tembok yang menjadi pemisah di antara hak dan batil. Dengan akidah Islam inilah kita dapat mengenali individu atau masyarakat tertentu samada Islam atau kafir. Akidah ini mendatangkan 2 konsep yang sangat ringkas namun memberi makna yang sangat luas dan mendalam. 2 konsep tersebut diadaptasikan dalam 2 kalimah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai syahadataini.

Bermula dengan 2 kalimah inilah, individu yang memperakuinya akan ditaklifkan hukum-hukum sebagaimana seseorang yang bergelar muslim. Namun bagi mereka yang ingkar iaitu kafir, mereka tidak akan ditaklifkan hukum-hukum tersebut di dunia ini namun taklifan tadi tetap akan dipersoalkan di akhirat kelak . Syahadataini ini membawa maksud :

Tiada tuhan selain Allah s.w.t., Nabi Muhammad s.a.w merupakan pesuruh Allah s.w.t..

Akidah ini memimpin manusia untuk melihat (memerhati dan berfikir) alam semesta bagi mengenal siapa penciptanya. Mengajar manusia bahawa alam ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya (semulajadi) tanpa ada penciptanya. Mengajar sekalian manusia akan alam ini baginya pencipta. Bahkan mengingatkan manusia akan kehidupan di dunia dan kehidupan selepas kematian. Dengan erti kata yang lain, akidah ini memimpin manusia ke arah perspektif yang lebih meluas untuk melihat sambil berfikir mengenai makhluk dan Penciptanya, dunia dan akhirat, alam yang nyata dan alam yang ghaib.

Secara logik manusia sendiri tidak dapat menerima kenyataan bahawa diri mereka, gunung-ganang, pokok-pokok, batu-bata, dan alam ini terjadi atau tercipta dengan sendirinya. Catatan sejarah membuktikan sejak masa dahulu lagi manusia telah pun mencari-cari siapakah Pencipta bagi alam ini. Hal ini menyebabkan munculnya pemikir-pemikir iaitu orang bijak pandai Yunani yang mula berbicara secara meluas mengenai ketuhanan. Contohnya seperti Aristotle dan Pluto. Kedua-duanya merupakan pemikir atau ahli falsafah di Yunani pada waktu dahulu.

Mereka cuba mengemukakan pendapat mengenai penciptaan alam ini. Walaupun pada akhirnya sebahagian daripada kalangan pemikir-pemikir yang menafikan prinsip ketuhanan kerana kejengkelan akal dalam mendapatkan bukti bagi mencari pencipta sebenar bagi alam ini. Hal ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa sejak dahulu lagi akal manusia tidak dapat menerima kenyataan bahawa alam ini wujudnya dengan sendiri tanpa ada pencipta.

Maka, alam yang terbentang luas ini, dengan bumi dan lapisan langit sebagai bumbungnya yang tidak bertiang, malah segala isi di dalamnya, batu-bata, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia bahkan jin dan malaikat, semuanya tidak wujud dengan sendirinya atau secara semulajadi sebagaimana yang dikatakan oleh pemikir-pemikir pada zaman dahulu, bahkan tidak pula mereka (seluruh alam) yang mencipta diri mereka sendiri. Jadi, tidak dapat tidak, mesti ada pencipta yang gagah, berkuasa dan mengetahui yang menciptakan segalanya. Tidak ada pencipta selain-Nya. Dia yang menentukan segala-galanya. Menentukan kadar putaran planet-planet di atas paksi masing-masing.

Tidak pernah ada walaupun sedetik planet-planet tersebut berputar melawan kehendak penciptanya. Lihat sahaja pada bumi, sebuah planet yang diciptakan khas untuk kita sebagai tempat kediaman dan menjalani kehidupan sejak zaman Nabi Adam a.s. sehingga ke hari ini, bumi tetap berputar di atas paksinya. 24 jam sehari. Tidak pernah bertambah mahupun berkurang. Semuanya berlaku dengan kehendak penciptanya.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-ganang, bagaimana ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dihamparkan? (surah Al-Ghasyiah : 17-20)

Dalil-dalil yang lepas semuanya mempunyai satu makna yang sama walaupun berbeza dalam bentuk pembawakan ayat. Dalil-dalil tadi jelas terpampang di hadapan mata mereka. Maka tidak dapat tidak alam ini dan segala isi di dalamnya semuanya diciptakan dan terdapat pencipta baginya. Allah s.w.t. merupakan Pencipta Yang Maha Agung, Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa ke atas segala-galanya. Dialah yang menentukan putaran planet-planet secara tersusun dengan bijaksana. Masa dan waktu yang tidak pernah lewat mahupun cepat walaupun sesaat. Segala makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya.


Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : apabila datang tempoh (waktu) bagi mereka maka mereka tidak dapat melewatkan walaupun sesaat mahupun percepatkan sesaat. (surah Yunus : 49)

Dialah pencipta langit dan bumi untuk kita. Bumi sebagai dataran yang rata untuk kita diami dan jalani kehidupan siang dan malam. Untuk kita meneroka apa yang terdapat di dalamnya yang Allah telah menjanjikan nikmat dan rezeki yang pelbagai di dalamnya. Langit yang berdiri tegak tanpa sebatang tiang bertindak sebagai bumbung bagi kita. Memayungi dan melindungi kita daripada sinaran matahari yang panas terik. Dialah tuhan bagi sekalian alam. Tuhan bagi segala sesuatu. Tuhan bagi mahkluk. Tidak ada satu pun yang menyekutui-Nya. Tidak ada yang sama bagi-Nya pada zat, sifat dan perbuatan. Dialah yang kekal. Manusia, bumi dan segala akan binasa melainkan Dia.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Setiap benda yang berada di dunia itu akan binasa melainkan wajah Allah s.w.t yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. (Surah Ar-Rahman : 26 dan 27)

Maha Suci Allah, hanya bagi-Nya segala sifat kesempurnaan. Maha Suci Allah yang tidak bersifatkan segala sifat kekurangan apatah lagi bersifat dengan sifat kekejian. Dialah Yang Maha Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua makhluk bergantung dan memohon perlindungan dan pengharapan kepada-Nya.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad) Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat memohon segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya. (Surah Al-Ikhlas : 1-4)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Surah Al-Hadid : 3)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Surah Asy-Syura : 11)

Setiap benda yang wujud menjadi bukti dan hujah atas keesaan-Nya. Hanya Allah s.w.t. yang mencipta, mentadbir dan menguruskan. Tidak ada yang kedua, ketiga dan selain-Nya. Kejadian-kejadian yang berlaku seperti letusan gunung berapi, ombak besar, tsunami, hujan, puting beliung dan gempa bumi semuanya berada di bawah kekuasaan, kawalan dan perhatian Allah s.w.t..

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Sesungguhnya Allah s.w.t. berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-Baqarah : 20)

Berbeza dengan kepercayaan yang dianuti oleh penganut-penganut agama Hindu. Mereka mempercayai wujudnya tuhan lebih daripada satu. Bagi mereka, ada tuhan yang dikenali sebagai Tuhan Rahmat yang sentiasa menurunkan rahmat ke atas setiap manusia dan menjaga mereka daripada malapetaka. Dan ada juga Tuhan Murka yang menurunkan bala bencana ke atas manusia.

Begitu juga bezanya akidah Islam dengan kepercayaan bagi golongan Atheis yang tidak mempercayai akan kewujudan tuhan. Mereka menganggap segalanya yang wujud, terjadi dan berlaku mengikut ketentuan dan tabiat semulajadi. Mereka menyatakan tidak ada tuhan yang menciptakan alam semesta, bumi, dan langit. Kesemuanya yang ada wujud dengan sendiri tanpa ada pencipta. Bagi mereka kesenangan, kenikmatan dan malapetaka yang menimpa ke atas diri manusia adalah suatu kebiasaan yang dilalui oleh semua manusia dalam kehidupan bahkan rutin dalam jadual perjalanan alam. Mereka menafikan ketuhanan dan sekaligus menafikan kekuasaan tuhan.

Menurut kepercayaan yang dianuti oleh penganut agama Kristian pula, tuhan adalah berkonsepkan triniti yakni memberi maksud mempunyai 3 tuhan iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Mereka menyengutui tuhan dengan memperkatakan bahawa tuhan juga memerlukan isteri dan anak sebagaimana fitrah manusia. Alangkah kejinya semua kepercayaan mereka ini. Tidak ada satu pun hujah-hujah yang mereka buktikan untuk menunjukkan revelan dan dapat diterima akal bagi orang yang waras. Semuanya ini ditolak oleh akal dari awal-awal lagi.

Akidah Islam berlainan dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang wujud di muka bumi ini. Dalam akidah Islam, tuhan yang hanya layak untuk disembah ialah Allah s.w.t.. Dialah yang Esa. Tidak ada selain daripada-Nya. Dialah yang mengaturkan segala-galanya tanpa memerlukan bantuan daripada makhluk lain. Bala dan ujian yang menimpa manusia di serata dunia turut Dia yang berkuasa sebagaimana Dia juga berkuasa menjaga dan memberikan nikmat ke atas setiap manusia dalam masa yang sama.

Jika ada tuhan yang wujud bersama-sama Allah s.w.t. maka akan lenyaplah hujah dan dalil yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Jika berlaku perkara sebegitu, maka telah rosaklah nilai kemurniaan Al-Quran. Bahkan, alam juga akan mengalami kekacauan sistem pentadbiran kerana berlakunya pertembungan di antara kuasa tuhan yang lebih daripada satu.



Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah s.w.t., tentu keduanya telah binasa. Maha Suci Allah s.w.t. yang memiliki arasy dari apa yang mereka sifatkan.
(Surah Al-Anbiya’ : 22)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Allah s.w.t. tidak mempunyai anak, dan tidak ada tuhan (yang lain) bersama-Nya, (sekiranya tuhan banyak), maka masing-masing tuhan itu akan membawa apa (makhluk) yang diciptakannya, dan sebahagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah s.w.t. dari apa yang mereka sifatkan. (Surah Al-Mukmimun : 91)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, nescaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada tuhan yang mempunyai arasy.” Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung (tidak ada bandingan). (Surah Al-Isra’ : 42 dan 43)

Realitinya ialah setiap benda (makhluk) samada yang berada di bumi dan di langit adalah hamba kepada Allah s.w.t.. Bahkan semuanya milik Allah s.w.t.. Kepada-Nya semua akan dikembalikan kelak. Allah s.w.t. yang mencipatakan kesemuanya. Tidak ada sesuatu yang terdapat di bumi mahupun di langit merupakan seteru bagi Allah. Tidak juga anak bagi Allah sebagaimana yang didakwa oleh penganut-penganut Kristian dan paderi mereka sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Quran. Mereka menfitnah Allah s.w.t.. Mereka mengatakan bahawa Allah s.w.t. mempunyai anak. Ini adalah satu penipuan dan fitnah yang direka. Adakah mereka tidak tahu betapa kejinya dakwaan mereka itu. Amat besar azab yang bakal ditimpakan ke atas mereka.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Dan mereka berkata Allah s.w.t. mempunyai anak. Maha suci Allah s.w.t. bahkan milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya. (Allah s.w.t.) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya , “jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Surah Al-Baqarah : 116-117)

Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak perlu mempunyai anak mahupun pembantu. Mustahil bagi Allah s.w.t. untuk bersifat dengan sedemikian (untuk memiliki anak dan pembantu). Berlainan dengan fitrah keadaan manusia. Manusia memerlukan kepada anak dalam kehidupan mereka untuk mewarisi apa yang akan ditinggalkan kelak. Manusia memerlukan pembantu untuk menolong dan meringankan kerja-kerja yang dilakukannya. Bersifat dengan sifat yang memerlukan kepada anak dan pembantu menjadi hujah yang menunjukkan bahawa seseorang tersebut bersifat dengan sifat lemah. Maha Suci Allah s.w.t. daripada yang sedemikian. Bagi Allah s.w.t. apa yang Dia kehendaki, pasti akan terjadi. Tiada siapa yang mampu menahan dan menghalang.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : (Allah s.w.t.) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya , “jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Surah Al-Baqarah : 117)

Maka bagi sesiapa yang menafikan dan cuba menyesatkan hakikat ini sewaktu di dunia, maka di akhirat kelak akan dibukakan segala hijab (halangan) untuk memperlihatkan kepada mereka akan kebenaran sepertimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.. Ketika itu, kebenaran yang diperlihatkan kepada mereka sangat jelas bahkan lebih jelas daripada cahaya matahari di waktu pagi. Tidak ada lagi yang boleh mereka nafikan mahupun membantah. Segala-galanya yang terbukti adalah benar, dan mereka adalah silap.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah s.w.t.) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia (Allah s.w.t.) benar-benar telah menetukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap daripada mereka akan datang kepada Allah s.w.t. secara bersendirian pada hari kiamat. (Surah Maryam : 93-95)

Maka selepas kita teliti dan perhatikan keterangan-keterangan sebelum ini, maka Allah Yang Maha Besar, Tuhan bagi sekalian alam memang layak disembah dan diberikan ketaatan yang mutlak (tidak mempersoalkan walaupun satu). Dalam erti kata yang lain, layak diberikan sebenar-benar kepatuhan dan sebenar-benar kecintaan.

Memberikan kepatuhan dalam bentuk apa jua yang dianggap sebagai patuh dan taat. Begitu juga dengan kecintaan iaitu segala bentuk yang dikira sebagai cinta dan kasih. Hasil gabungan makna bagi kedua-dua perkataan inilah dinamakan ibadat. Hal ini demikian kerana ibadat yang sempurna mempunyai perasaan patuh, takut dan cinta akan Allah s.w.t.. Maka kita tidak dianggap 100% melakukan ibadat yang ikhlas jika wujud di dalam diri kita hanya sifat cinta tanpa takut dan patuh akan Allah s.w.t., begitu juga sebaliknya .

Dan inilah yang dikatakan makna yang tepat bagi kalimah ‘ لا إله إلا الله ‘ , iaitu tiada tuhan melainkan Allah s.w.t. dengan membawa makna tiadalah sebenar-benar ibadat melainkan kepada Allah s.w.t. dan tidak ada sebenar-benar kepatuhan melainkan kepada-Nya.

Maka hanya suruhan-Nya yang layak untuk kita patuhi secara mutlak, untuk disembah akan kebesaran dan keagungan-Nya, untuk kita membasahi lidah kita dengan puji-pujian ke atas kesempurnaan-Nya dan untuk kita menurut akan hukum-Nya dengan jiwa, akal dan anggota kita.

Makna bagi kalimah ‘tiada tuhan melainkan Allah s.w.t.’ ialah kita mencabut iaitu membuang segala bentuk kepatuhan dan ibadat kepada segala kekuasaan melainkan kekuasaan-Nya, segala perundangan melainkan perundangan-Nya, segala suruhan melainkan suruhan-Nya. Dan membuang segala wala’ (kesetian) melainkan kepada-Nya serta kasih dan cinta melainkan kepada-Nya.

Akidah Islam dan Jenayah Murtad (siri 1)

Akidah Islam

Akidah merupakan peranan utama dalam pembentukan masyarakat ke arah Islam. Akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. selaku Tuhan dan Pencipta sekalian alam untuk disebarkan ke seluruh alam demi mengeluarkan manusia daripada kegelapan kejahilan kepada sinaran Islam. Akidah ini menafikan wujudnya tuhan selain Allah dan mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pesuruh-Nya.

Selepas Nabi Isa a.s. diangkat ke langit, manusia kembali terjerumus ke lembah kejahilan. Mereka mula melakukan perkara-perkara terlarang sebagaimana ketika kehidupan mereka sebelum diutuskan nabi dan rasul. Para ahli kitab pula khasnya telah menyelewengkan isi kandungan yang terdapat dalam Kitab Injil. Mereka telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Dalam tempoh itu, manusia berada dalam kesesatan yang nyata sehinggalah Nabi Muhammad s.a.w. dibangkitkan .

Bangsa Arab membunuh anak-anak perempuan mereka yang baru dilahirkan kerana mereka mempercayai bahawa anak-anak perempuan mereka apabila sudah dewasa akan mendatangkan kepapaan dan keaiban kepada keluarga mereka. Kaum wanita pula dijadikan seperti alat permainan yang hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu lelaki. Wanita diletakkan di martabat paling bawah, mereka tidak dapat mewarisi harta apabila suami mereka mati, bahkan mereka pula diwarisi oleh anak-anak mereka (pada zaman jahiliyah, anak lelaki akan mengambil ibu mereka menjadi salah seorang isteri apabila ayah mereka mati. Namun selepas kedatangan Islam, Islam telah mengharamkan perbuatan ini).

Arak pula merupakan tradisi dalam masyarakat Arab. Meminum arak menjadi kebanggaan bahkan menjadi suatu keaiban kepada masyarakat Arab Jahiliyah apabila ada tetamu yang bertandang ke rumah tidak disajikan dengan minuman arak. Melihat manusia sudah melencong daripada akidah yang sebenar, nilai-nilai moral yang murni sudah terhakis dan kejahilan mendorong manusia melakukan kemaksiatan tanpa segan silu, maka Nabi Muhammad s.a.w. dibangkit sebagai rahmat kepada sekalian alam.

Muslimin dan muslimat (tanpa ada pengecualian) wajib meyakini akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. tersebut secara jazam (secara pasti iaitu tanpa ada sedikit keraguan) dalam diri masing-masing. Bahkan dalam masyarakat yang bergelar Islam, akidah tersebut mesti ditanam, dijaga dan dipelihara dalam setiap individu malah di peringkat masyarakat. Tidak cukup dengan itu sahaja, akidah islam ini mesti disebarkan ke seluruh pelusuk dunia agar sekalian manusia dapat melihat cahayanya. Hal ini demikian kerana Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan sebagai rahmat sekalian alam .

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : Tidaklah Kami utuskan engkau (wahai Muhammad s.a.w) melainkan untuk sekalian manusia. (surah Saba' : 28)

Agama islam merupakan agama untuk sekalian manusia, bukannya kepada bangsa-bangsa yang tertentu sahaja. Dengan hanya satu tujuan iaitu untuk mengeluarkan manusia daripada dunia kejahilan yang menyembah patung-patung, api dan matahari ke suatu alam yang diredhai Allah iaitu dengan mentauhidkan Allah s.w.t..

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Tidaklah Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat sekalian alam. (Surah Al-Anbiya' : 107 )

Akidah Islam menyeru sekalian manusia supaya beriman kepada Allah s.w.t., para malaikat-Nya, kitab-kitab yang diturunkan-Nya, para rasul sebagai utusan-Nya, hari akhirat, dan qada’ dan qadar.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Rasul (Muhammad s.a.w.) beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) daripada Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, para malaikat-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan seorang pun daripada rasul-rasul-Nya. Dan mereka berkata : “Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami ya Tuhan kami. Kepada-Mu (tempat) kami kembali”.
(Surah Al-Baqarah : 285)

Hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Umar Al-Khattab menceritakan pada suatu hari, para sahabat sedang berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w., maka malaikat Jibrail a.s datang dalam bentuk seorang lelaki yang sangat kemas rupa paras dan pakaian lalu bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai iman. Lalu, Baginda s.a.w. bersabda :

“Iman ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari akhirat. Dan kamu beriman dengan qada’ yang baik dan buruk (qada’ dan qadar).”

Hadis ini panjang dan sangat masyhur di kalangan awam. Di sini dibawakan sepotong daripadanya berkenaan dengan pertanyaan iman.

Maksudnya : (Jibrail dalam keadaan rupa paras manusia bertanya kepada Nabi): “Katakanlah kepadaku tentang iman”. Maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda : “Hendaklah kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari akhirat. Dan kamu beriman dengan qada’ yang baik dan buruk (qada’ dan qadar).

Akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang membina bukannya untuk membinasakan manusia. Akidah ini juga menyeru manusia untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Malah, akidah ini langsung tidak mengajar atau menyuruh manusia untuk membeza-bezakan di antara para rasul yang diutuskan. Umat Islam tidak disuruh untuk hanya beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. sahaja tanpa para rasul yang lain. Bahkan, akidah ini (akidah Islam) menyeru manusia untuk beriman dengan setiap utusan Allah s.a.w yang diutuskan tanpa ada sebarang pengecualian walau satu.

Bukanlah yang dimaksudkan dengan beriman dengan kesemua utusan Allah s.w.t. ialah dengan kita menghafal nama-nama mereka satu persatu, akan tetapi yang dimaksudkan dengan beriman dengan semua para rasul ialah kita meyakini dan tidak menafikan kerasulan mereka yang dibangkit oleh Allah s.w.t. di muka bumi ini untuk menyebar akidah yang membawa kepada maksud mengesakan tuhan iaitu Allah s.w.t.. Berbeza dengan agama Kristian, penganut-penganut mereka hanya beriman dengan kenabian Nabi Isa a.s. namun dalam masa yang sama menafikan sifat kenabian yang ada pada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan yang terakhir.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: (Orang-orang beriman berkata): “kami tidak membezakan seorang pun daripada rasul-rasul-Nya.” (surah Al-Baqarah : 285)

Monday, August 3, 2009

Ekspo Gempak PMRAM 09

sama2 jayakan EGP 09 (Ekspo Gempak PMRAM 09) di dataran Hayyu Asyir ....

tarikh : 8 Ogos - 11 Ogos 2009

tempat : dataran Hayyu Asyir

aktiviti : - sukan padang

- aktiviti dewan

- pameran (sekali ngan luar negara)

- bazar PMRAM

- jualan barangan PROSMA III 09 untuk disalurkan hasil jualan kepada Palestin

konsep : berbentuk Jom Heboh! versi islamik..

Sunday, August 2, 2009

jadikan MAT (Mesyuarat Agung Tahunan) sebagai medan pembentukan halatuju kepimpinan islam



teringat satu petikan daripada kata-kata Saidina Umar Al-Khattab RA ketika beliau sedang berjalan dan meninjau keadaan sebuah pasar di Madinah. kata-kata beliau ialah :


" tidak harus (patut) pada pasar kita (mempunyai orang / peniaga) melainkan oang yang memahami (selok belok hukum hakam) agama, sekiranya (orang yang berada di dalam pasar tidak memahami selok belok hukum hakam agama) nescaya ia akan memakan rriba secara suka atau enggan (terpaksa)."


sesebuah tempat pasti adanya institusi / pesatuan/ organisasi / kerajaan yang mengawal tempat tersebut. maka wajib ke atas kita untuk menegakkan hukum hakam islam yang telah diperuntukkan oleh Allah SWT ke atas setiap hamba-Nya. lihat sahaja pada seorang pemerintah, Saidina Umar RA memberi amaran dan nasihat bahawa sehinggakan sesebuah pasar pun mestilah terrdiri daripada kalangan mereka yang memahami agama apatah lagi sesebuah negara. hal ini demikian orang yang memahami akan agama mampu untuk merealisasikan etika dan panduan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.


dalam tempoh minggu pertama bagi Ogos ini, DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa/wi kecuali Shibin El-Kom yang akan mengadakan pada bulan september) sedang sibuk mengadakan MAT di peringkat masing-masing. sewajarnya setiap DPM mesti mengambil kesempatan yang serius bagi membincangkan hala tuju bagi organisasi mereka di sesi akan datang di dalam MAT nanti. jangan hanya masa banyak terbuang dengan muhasabah yang biasa dan soalan-soalan yang boleh ditanyakan di luar MAT. jangan menganggap mudah dan enteng dengan hanya menjadi MAT sebagai pogram memenuhi taqwim sahaja. isu-isu dan perkara yang melibatkan pembawakan mesti dibahaskan dengan serius agar manhaj tersebut berjalan dengan seiringan dengan syariat islam. MAT merupakan satu medan yang mana di dalam MAT ini mengumpul hampir keseluruhan ahli-ahlinya. justeru, kesemptan ini wajar sebenarnya menjadikan medan perbahasan usul yang berkaitan dengan manhaj pergerakan kepimpinan akan datang.
pada 1 Ogos 09 yang lepas, saya menghadiri MAT bagi DPM Dumyat. tahniah saya ucapkan kepada DPM Dumyat yang telah membahaskan usul " mesti memerangi apap-apa unsur yang membolehkan membawa kepada perpecahan". dan usul ini telah diterima sebulat suara oleh ahli-ahli yang hadir . selian itu, usul memperkasan ekonomi DPM dengan kenaikan yuran DPM juga satu usul yang bagus dan relevan untuk dibahaskan. saya amat seronok mendengar pebahasan usul tersebut kerana setiap apa yang dibincangkan mencerminkan kematangan yang ada di akal fikiran. bahkan perbahasan yang dibentangkan bukan dengan hanya omong kosong akan tetapi disertakan dengan kajian yang wujud disekeliling. DPM2 lain sewajarnya meniru cara pembawakan yang telah ditunjukkan oleh DPM Dumyat.


lagi, pada tahun ini dirasakan meriah MAT samada BKAN atau DPM memandangkan berlakunya perrtandingan dikebanyakkan tempat. hal ini merrupakan suatu kesan positif kepada perrgerakan persatuan kita di sini yang menunjukkan kita tidak ketandusan kepimpinan dan semangat mahasiswa islam yang besedia di dalam memimpin ke arah islam. namun yang penting, pemilihan yang dibuat mestilah mematuhi etika dan displin islam kerana calon yang dipilih biar lah daripada kalangan mereka yang memahami agama sebagaiman yang telah dituturkan oleh Saidina Umar RA. sekiranya salah memilih daripada mereka yang bukan memahami agama, nescaya akan berlakunya penyelewengan bahkan merosakkan fikrah ahli yang dipimpin. ini boleh dilihat pada sejarah yang telah berlaku disekeliling kita tanpa perlu saya menyebutnya. ingat, utamakan mereka yang berilmu dan memahami agama, agar ia boleh menjaga fikrah kita sebagaimana fiman Allah yang bermaksud :


" maka ketahuilah, sesungguhnya tiada tuhan melainkan Dia (iaitu Allah SWT) "


apa pun, nasihat saya kepada sahabat-sahabiat yang akan menghadiri MAT di peringkat amsing-masing agar menjadikan MAT sebagai medan yang serius di dalam membahaskan pergerakan kepimpinan pada sesi akan datang....
tarikh dateline bagi kutipan Dana Syaqah

makluman bagi semua ahli PMRAM khususnya, bahawa dengan ini bagi kutipan Dana Syaqah sekarang telah pun bermula dengan rancaknya melalui unit kebajikan BKAN dan DPM masing-masing. di sini telah diselaraskan bagi tarikh akhir bagi setiap penyumbang mengikut kategori-kategori yang telah ditandakan :

1) Tunai LE 300 - akhir pada 12 Ogos
2) Ansuran 3 bulan - akhir bulan Oktober
3) ansuan sehingga Disember - akhir pada 10 Disember

diharrapkan kerjasama kepada mereka yang telah berdaftar sebagai penyumbang kepada Dana Syaqah PMRAM untuk menepati tarikh yang telah diperuntukkan tersebut. bayaran tersebut boleh dilakukan melalui unit kebajikan BKAN dan DPM masing-masing..


Related Posts with Thumbnails